Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden nieuwe auto's (motorvoertuigen en aanhangwagens)

I. Sluiting van het contract / overdracht van rechten en verplichtingen van de koper

 1. De koper is maximaal drie weken aan de bestelling gebonden, in het geval van bedrijfsvoertuigen maximaal zes weken. Deze termijn wordt verkort tot 10 dagen (in het geval van bedrijfsvoertuigen tot 2 weken) voor voertuigen die beschikbaar zijn bij de verkoper. Het koopcontract komt tot stand wanneer de verkoper de acceptatie van de bestelling voor het nader gespecificeerde koopobject binnen de aangegeven termijnen schriftelijk bevestigt of de levering uitvoert. De verkoper is echter verplicht om de koper onverwijld te informeren als hij de bestelling niet accepteert.
 2. Overdrachten van rechten en plichten van de Koper uit hoofde van het koopcontract vereisen de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

II. Prijzen

Regelgevende teksten weggelaten

III. Betaling

 1. De koopprijs en de prijzen voor aanvullende diensten zijn opeisbaar bij overhandiging van het voorwerp van aankoop en overhandiging of verzending van de factuur.
 2. De koper mag vorderingen van de verkoper alleen verrekenen als de tegenvordering van de koper onbetwist is of een rechtsgeldige titel bestaat. Dit geldt niet voor tegenvorderingen van de koper die voortvloeien uit hetzelfde koopcontract. De koper kan alleen een retentierecht uitoefenen als dit gebaseerd is op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

IV. Levering en vertraging bij levering

 1. Leveringsdata en -termijnen, die bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, moeten schriftelijk worden vastgelegd. De leveringstermijnen gaan in bij het sluiten van het contract.
 2. De koper kan de verkoper verzoeken te leveren zes weken nadat een niet-bindende leveringsdatum of een niet-bindende leveringstermijn is overschreden. Deze termijn wordt verkort tot 10 dagen (in het geval van bedrijfsvoertuigen tot twee weken) in het geval van voertuigen die beschikbaar zijn op het terrein van de verkoper. Na ontvangst van het verzoek is de verkoper in verzuim. Indien de koper recht heeft op schadevergoeding voor vertragingsschade, is deze beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen koopprijs in geval van lichte nalatigheid van de verkoper.
 3. Als de koper zich bovendien uit het contract wil terugtrekken en/of schadevergoeding in plaats van nakoming wil eisen, moet hij de verkoper een redelijke termijn stellen voor levering na het verstrijken van de betreffende termijn in overeenstemming met clausule 2, zin 1 of 2 van deze paragraaf. Als de koper een vordering tot schadevergoeding in plaats van nakoming heeft, is de vordering beperkt tot maximaal 25% van de overeengekomen koopprijs in geval van lichte nalatigheid. Indien de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk speciaal fonds of een ondernemer is die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, zijn aanspraken op schadevergoeding in plaats van nakoming uitgesloten in geval van lichte nalatigheid. Indien, terwijl de Verkoper in gebreke is, levering door toeval onmogelijk wordt, is de Verkoper aansprakelijk met de hierboven overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen. De Verkoper is niet aansprakelijk als de schade ook zou zijn ontstaan bij tijdige levering.
 4. Bij overschrijding van een bindende leverdatum of een bindende levertermijn is de verkoper reeds bij overschrijding van de leverdatum of de levertermijn in verzuim. De rechten van de koper worden dan bepaald in overeenstemming met clausule 2, zin 4 en clausule 3 van deze sectie.
 5. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze paragraaf zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
 6. Overmacht of bedrijfsstoringen die zich voordoen bij de Verkoper of zijn leveranciers en die de Verkoper buiten zijn schuld tijdelijk verhinderen om het voorwerp van de aankoop op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen periode te leveren, wijzigen de in clausules 1 tot 4 van deze paragraaf vermelde data en perioden met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte prestatiestoringen. Indien dergelijke verstoringen leiden tot een vertraging in de nakoming van meer dan vier maanden, kan de koper zich terugtrekken uit het contract. Andere herroepingsrechten blijven onaangetast.
 7. Wijzigingen in ontwerp of vorm, afwijkingen in kleur en wijzigingen in de omvang van de levering door de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, mits de wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor de koper, rekening houdend met de belangen van de verkoper. Voor zover de verkoper of de fabrikant tekens of nummers gebruikt om de bestelling of het bestelde voorwerp van aankoop aan te duiden, kunnen alleen hieraan geen rechten worden ontleend.

V. Aanvaarding

 1. De koper is verplicht om het object van aankoop binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van beschikbaarheid te accepteren.
 2. Bij niet-aanvaarding kan de verkoper zijn wettelijke rechten uitoefenen. Als de verkoper schadevergoeding eist, bedraagt deze 15% van de koopprijs. De schadevergoeding wordt hoger of lager vastgesteld als de verkoper een hogere schade bewijst of de koper bewijst dat er een lagere schade of helemaal geen schade is opgetreden.

VI. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het gekochte voorwerp blijft eigendom van de verkoper tot de voldoening van de vorderingen waarop de verkoper op grond van het koopcontract recht heeft. Indien de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk bijzonder vermogen of een ondernemer is die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, blijft het eigendomsvoorbehoud ook van kracht voor vorderingen van de verkoper op de koper die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie tot de vereffening van de vorderingen waarop de verkoper in verband met de koop recht heeft. Op verzoek van de koper is de verkoper verplicht om af te zien van het eigendomsvoorbehoud als de koper alle vorderingen in verband met het gekochte object onbetwistbaar heeft voldaan en er voldoende zekerheid bestaat voor de resterende vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft de verkoper recht op het bezit van het kentekenbewijs deel II (voertuigtitel).
 2. Indien de koper de verschuldigde koopprijs en prijzen voor nevendiensten niet of niet conform het contract betaalt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract en/of bij verwijtbaar plichtsverzuim van de koper schadevergoeding eisen in plaats van nakoming, indien hij de koper zonder succes een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld, tenzij het stellen van een termijn volgens de wettelijke bepalingen niet nodig is. Als de verkoper het recht heeft om schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming en als hij het gekochte object terugneemt, komen de verkoper en de koper overeen dat de verkoper de gebruikelijke verkoopwaarde van het gekochte object op het moment van terugneming zal vergoeden. Op verzoek van de koper, dat alleen onmiddellijk na de terugname kan worden geuit, zal een door de overheid benoemde en beëdigde deskundige, bijvoorbeeld van Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), de normale verkoopwaarde naar keuze van de koper vaststellen. De koper draagt de noodzakelijke kosten voor het terugnemen en te gelde maken van het gekochte object. De realisatiekosten bedragen 5 % van de normale verkoopwaarde zonder bewijs. Ze worden hoger of lager vastgesteld als de verkoper hogere kosten bewijst of de koper bewijst dat er lagere kosten of helemaal geen kosten zijn gemaakt.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de koper de gekochte zaak niet vervreemden of contractueel aan derden in gebruik geven.

VII. Aansprakelijkheid voor materiaaldefecten

 1. Vorderingen van de koper wegens materiële gebreken verjaren volgens de wettelijke bepalingen twee jaar na levering van de gekochte zaak. In afwijking hiervan geldt een verjaringstermijn van een jaar als de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk bijzonder vermogen of een ondernemer is die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 2. De verkorting van de verjaringstermijn in clausule 1, zin 2 geldt niet voor schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke schending van verplichtingen door de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
 3. Indien de verkoper volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt: Aansprakelijkheid bestaat alleen bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, zoals die welke het koopcontract de verkoper naar inhoud en doel uitdrukkelijk beoogt op te leggen of waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het koopcontract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en werknemers van de verkoper voor schade die door hen is veroorzaakt door lichte nalatigheid, is uitgesloten. Clausule 2 van deze sectie is van overeenkomstige toepassing op de voornoemde beperking van aansprakelijkheid en de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.
 4. Ongeacht de schuld van de verkoper blijft diens aansprakelijkheid bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, bij overname van een garantie of een aanschaffingsrisico en volgens de productaansprakelijkheidswet onaangetast.
 5. Als een gebrek moet worden verholpen, is het volgende van toepassing:
  a) Vorderingen voor het verhelpen van gebreken moeten altijd door de koper bij de verkoper worden ingediend. In het geval van mondelinge meldingen van claims, dient de koper een schriftelijke ontvangstbevestiging van de melding te ontvangen.
  b) Nakoming achteraf dient plaats te vinden bij de verkoper of op de door de verkoper aangewezen plaats, tenzij de verkoper en de koper anders overeenkomen. Als het voorwerp van aankoop onbruikbaar wordt als gevolg van een materieel defect, moet de koper contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicebedrijf dat door de fabrikant/importeur is erkend voor het onderhoud van het voorwerp van aankoop.
  c) Voor de onderdelen die zijn geïnstalleerd om het defect te verhelpen, kan de koper tot het einde van de verjaringstermijn van het voorwerp van aankoop aanspraak maken op materiële schadeclaims op basis van het koopcontract.
  d) Vervangen onderdelen worden eigendom van de verkoper.
 6. Vorderingen voor het verhelpen van gebreken worden niet beïnvloed door een verandering van eigendom van het voorwerp van aankoop.

VIII. Aansprakelijkheid voor andere schade

 1. Andere aanspraken van de klant die niet geregeld zijn in hoofdstuk VII “Aansprakelijkheid voor materiële gebreken” verjaren binnen de reguliere verjaringstermijn.
 2. Aansprakelijkheid voor vertraging in de levering is definitief geregeld in Sectie IV. “Levering en vertraging in de levering”. Voor andere schadeclaims tegen de verkoper gelden de bepalingen in Sectie VII. “Aansprakelijkheid voor materiële gebreken”, clausules 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.

IX. Rechtsgebied

 1. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met handelaren, met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit wissels en cheques, is de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 2. Dezelfde bevoegde rechtbank is van toepassing als de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats na het afsluiten van het contract buiten Duitsland verplaatst of zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering niet bekend is. Anders is in het geval van vorderingen van de verkoper tegen de koper de woonplaats van de koper de bevoegde rechtbank.

X. Kennisgeving ingevolge § 36 Wet Geschillenbeslechting Consumenten (VSBG)

De Verkoper zal niet deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken in de zin van de VSBG en is hiertoe niet verplicht.