Privacybeleid

Wij respecteren uw persoonlijke gegevens!

Hieronder beschrijven we hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt in het kader van onze websites, functies en inhoud en externe aanbiedingen (zoals sociale media). We beschrijven ook welke soorten persoonlijke gegevens in welke mate en voor welk doel worden verwerkt.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Dümo Reisemobile GmbH en Co. KG
Graskamp 15
48249 Dülmen-Hiddingsel

Directie: Jörn Thyssen, Thomas Liebscher

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met j.thyssen@duemo-duelmen.de.

2. Algemene informatie over gegevensverwerking

2.1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u als klant of geïnteresseerde contact met ons opneemt, verzamelen we persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer u geïnteresseerd bent in onze producten, u zich inschrijft voor onze checklists of nieuwsbrieven, per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt of wanneer u onze producten en diensten gebruikt in het kader van bestaande zakelijke relaties. In deze contexten verwerken we persoonlijke gegevens, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. Daarnaast verwerken we contractuele gegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis) van onze klanten, potentiële klanten en zakenpartners voor het leveren van contractuele diensten en ten behoeve van service en klantenservice. Daarnaast verwerken we de volgende persoonsgegevens voor marketing- en reclamedoeleinden: geen

2.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, dient artikel 6 (1) (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU als rechtsgrondslag. Als persoonsgegevens worden verwerkt om een contract met de betrokkene uit te voeren, dient Art. 6 (1) (b) DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Als we persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient Art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag. Als vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken om persoonsgegevens te verwerken, dient Art. 6 (1) (d) DSGVO als rechtsgrondslag. Als we gegevens verwerken om de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, dient Art. 6 (1) (f) DSGVO dient als rechtsgrondslag voor de verwerking.

2.3. Samenwerking met verwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. een doorgifte aan betalingsdienstaanbieders die vereist is voor de uitvoering van een contract op grond van art. 6 (1) lit. b DSGVO), toestemming, een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts). Als wij derden opdracht geven voor de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamde “overeenkomst voor orderverwerking”, gebeurt dit op basis van Art. 28 DSGVO.

2.4. Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Wij verwerken gegevens op basis van wettelijke of contractuele toestemmingen alleen als wordt voldaan aan de vereisten van Art. 44 e.v. DSGVO is voldaan: Dit betekent dat gegevens alleen worden verwerkt als er bijvoorbeeld speciale garanties bestaan, zoals officiële erkenning van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de EU (bijv. “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende contractuele verplichtingen (zogenaamde standaard contractuele clausules).

2.5. Gegevensverwijdering en bewaartermijn

Zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, worden de persoonsgegevens van een betrokkene verwijderd of wordt de verwerking ervan beperkt (“geblokkeerd”). Als Europese of nationale verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan wij zijn onderworpen een langere opslag vereisen, worden de persoonsgegevens langer dan het oorspronkelijke doel in overeenstemming met deze wettelijke bepalingen opgeslagen.

2.6. Verwijdering van gegevens bij herroeping

Alle gegevens die tot het moment van herroeping zijn verzameld, worden onmiddellijk verwijderd – tenzij een wettelijke vereiste vereist dat ze worden bewaard.

3. Rechten van de betrokkene

Je hebt recht op informatie.
Je kunt te allen tijde informatie over je opgeslagen gegevens bij ons opvragen (in overeenstemming met art. 15 DSGVO).

Je hebt het recht op rectificatie.
Je kunt de correctie van je gegevens aanvragen (in overeenstemming met art. 16 DSGVO).

Je hebt het recht op wissing.
Je kunt verzoeken om wissing (conform Art. 17 van de GDPR) of beperking van de verwerking van je gegevens (conform Art. 18 van de GDPR).

Je hebt het recht op gegevensportabiliteit.
Je kunt persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een overdraagbaar formaat ontvangen (conform Art. 20 DSGVO).

Je hebt het recht om een klacht in te dienen.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (conform Art. 77 GDPR).

4. Gegevensverzameling op onze website

4.1. Server en logbestanden

Onze hostingprovider verzamelt de volgende gegevens voor statistische analyse: IP-adres van uw computer op het moment van toegang, datum, tijd, geraadpleegde inhoud, de pagina vanwaar u onze homepage bereikte, besturingssysteem en browser.

4.2. Formulieren die invoer vereisen (bijv. contactformulier, controlelijst)

U kunt op onze website een contactformulier invullen. Wij slaan de gegevens op die via het contactformulier van het invoermasker worden verzonden. We verwerken de gegevens alleen om contact met u op te kunnen nemen. De volgende gegevens worden verzameld: E-mailadres, naam, telefoonnummer en reden om contact met u op te nemen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die u via het contactformulier aan ons doorgeeft, is een (pre)contractuele verplichting of uw toestemming door uw gegevens door te geven met als doel contact met u op te nemen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst (informeel per e-mail of post).

4.3. Mail

Op onze website vindt u een of meer e-mailadressen waarmee u contact met ons kunt opnemen. We slaan de persoonlijke gegevens op die met de e-mail worden verzonden. We verwerken de gegevens alleen om contact met u op te kunnen nemen. De volgende gegevens worden verzameld: E-mailadres, bedrijf, titel, achternaam, voornaam, telefoonnummer en reden om contact met u op te nemen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die u ons per e-mail stuurt, is een (pre)contractuele verplichting of uw toestemming door de overdracht van uw gegevens met als doel contact met u op te nemen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst (informeel per e-mail of post).

4.4. Nieuwsbrief

Je kunt je niet aanmelden voor een nieuwsbrief op onze website.

5. Analyse en online marketing

Cookies zijn tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd wanneer u websites gebruikt om deze te herkennen. Cookies worden gebruikt om websites gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. U kunt uw webbrowser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden verzonden of dat cookies worden geweigerd. Informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw webbrowser (bijv. Firefox, Internet Explorer of Safari).

Onze website maakt gebruik van cookies.

5.1. Google Analytics

In het kader van ons legitieme belang bij het analyseren, optimaliseren en economisch exploiteren van ons online aanbod, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (kortweg Google). Google maakt gebruik van cookies. De cookie genereert informatie over hoe gebruikers het online aanbod gebruiken. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat Google het IP-adres van de gebruiker in een EU-lidstaat of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar alleen ingekort.

Het IP-adres dat door de browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van het onlineaanbod door Google worden verzameld en verwerkt, door de volgende browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-outopties naar de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gegevensgebruik door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties aan te bieden”).

6. Sociale Media: Online aanwezigheid en plug-ins

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

6.1. Facebook Social Plugins

In het kader van ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod maken wij gebruik van social plug-ins (kortweg “plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (kortweg “Facebook”). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud zijn (bijv. afbeeldingen, tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Als een gebruiker een functie van dit onlineaanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn of haar apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met deze plug-in verzamelt. Dit komt omdat Facebook de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker stuurt. Hierdoor kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt, omdat Facebook leert dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan de Facebook-account van de gebruiker. Als een gebruiker interageert met de plug-ins (bijv. door te klikken op de Like-knop), wordt de betreffende informatie direct doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Zelfs als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook het bijbehorende IP-adres achterhaalt en opslaat.

Informatie over gegevensbescherming op Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Als een Facebook-lid niet wil dat Facebook via ons onlineaanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij/zij uitloggen bij Facebook en zijn/haar cookies verwijderen voordat hij/zij ons onlineaanbod gebruikt. U kunt verdere instellingen maken via een van de volgende sites: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, http://www.aboutads.info/choices/ (VS-site), http://www.youronlinechoices.com/ (EU-site). De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten.

7. Diensten, tools en inhoud van derden

We gebruiken geen inhoud of serviceaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten (bijv. kaarten of lettertypen, hierna “inhoud” genoemd) te integreren. Voorwaarde hiervoor is dat de externe aanbieders uw IP-adres waarnemen. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren.

7.1. Google Fonts

We integreren lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

8. Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Hr. Peter Haack

Haack&Mayr GbR
Ignaz-Lachner-Str. 2a
86641 Rain

T + 49 9090 574 912 1
F + 49 9090 574 912 9

peter.haack@consitec.de
www.consitec.de