Export-Service

We leveren aan alle lidstaten van de Europese Unie. Routine en ongecompliceerd.

Je kunt in elke taal schrijven. Onze verkoopmedewerkers spreken Engels. We leveren in alle lidstaten van de Europese Unie. Routinematig en ongecompliceerd.

Er zijn verschillende scenario’s voor verkoop binnen de EU, die we graag kort aan je willen voorleggen. In wezen gaat het om twee vragen: Wordt het voertuig privé of zakelijk gebruikt? Is het voertuig nieuw of gebruikt?

 1. 1. Nieuwe auto – Privébezit
  Je koopt je nieuwe auto belastingvrij. Dit betekent dat de Duitse btw van 19 % niet op de factuur staat. Je betaalt het voertuig zonder btw en rijdt met je auto naar je thuisland met kortlopende kentekenplaten. Daar moet je de opgebouwde btw aan het belastingkantoor betalen voordat je je voertuig kunt registreren. Dit werkt zonder problemen, want al onze voertuigen worden geleverd met een COC-document, waardoor registratie in elke EU-lidstaat mogelijk is. Na goedkeuring hebben we een kopie van het registratiebewijs nodig als bewijs van btw-vrijstelling. In uitzonderlijke gevallen behouden we ons het recht voor om een borgsom te vragen voor het verzenden van deze registratie.
 1. Nieuwe auto – Commercieel gebruik
  In dit geval kopen we ook netto. Je moet dan wel wat extra documenten meenemen:
  – Het briefhoofd van je bedrijf incl. btw-nummer.
  – Handtekening van een verzendingsverklaring
  – Kopie van de identiteitskaart van de bedrijfseigenaar
  – Verantwoordelijke volmacht
  – Handtekening van de persoon die de goederen ophaalt op zijn of haar kopie van het identiteitsbewijs (handtekening wordt ter plaatse gezet en moet overeenkomen) We behouden ons ook het recht voor om een borgsom te vragen voor commerciële kopers.
 1. Gebruikte auto – Houder
  Gebruikte auto’s zijn – vanuit btw-oogpunt – een onderwerp op zich. Belangrijk om te weten is het volgende: Als een voertuig ouder is dan 6 maanden en meer dan 6.000 km heeft gereden, is het een “§ 25” auto. Dit betekent dat de belasting nu definitief is betaald. Voor klanten in landen met hogere belastingen is dit een interessant aspect. Een Zweedse klant (bijvoorbeeld) “bespaart” 6% btw bij het kopen van een gebruikte auto. We geven u graag persoonlijk meer informatie!
 1. Gebruikte auto’s – commercieel gebruik
  Voertuigen uit eerste privégebruik zijn niet fiscaal aftrekbaar. We verkopen echter ook onze huurvoertuigen of andere voertuigen voor commercieel gebruik. In dit geval wordt de btw terugbetaald, zelfs als het voertuig ouder is dan 6 maanden. In het geval van een netto commerciële aankoop van een gebruikt voertuig, rekenen we onze reguliere aanbetaling ter hoogte van de Duitse btw.

You are welcome to write in any language. Our sales staff speaks English fluently. On demand we can offer you a correspondence in Polish. We deliver to all Member States of the European Union. Routinated and straight forward. For sales within the EU, there are several scenarios which we would like to present to you shortly. In essence, there are two main questions: Will you use the vehicle privately or for commerce? Is the vehicle new or used?

 1. New car – private owner
  You purchase your new car without tax. This means the German VAT of 19% is not shown on the bill. You pay the vehicle excluding VAT and drive your car with a temporary license plate to your home country. There you will have to pay the applicable VAT to the tax office before you can register your vehicle. This works without any problems, because all our vehicles are delivered with a COC document, which allows the admission in any EU Member State. Following approval, we need a copy of the registration certificate proving the VAT removal. In exceptional cases we reserve the right to charge a deposit for the sending of this registration.
 2. New car – commercial use
  Also in this case we will purchase net. However, you have to bring some additional documents:
  – The letterhead of your business including VAT ID No.
  – Signing a shipment declaration (an appropriate phrase, please visit our account)
  – ID card copy of the business owner
  – Identification of the collecting person
  – Appropriate authority
  – Signature of the collecting person on his ID card copy (signature is made on site and must match)Even with commercial buyers, we reserve the right to charge a deposit.
 1. Used car – owner
  Used vehicles are – under the VAT point – a subject for itself. Important for you to know is the following:
  If a vehicle is older than 6 months and has more than 6,000 km ride, it is a „§ 25“-car. This means the tax is now paid finally. Suitable for customers in countries with higher taxes, this is an interesting aspect. A Swedish customer (for example), „saves“ 6% VAT by buying a used vehicle.We welcome you to ask further questions personally!
 1. Used car – commercial use
  Vehicles which were from private in first hand use are not tax deductable. However, we also sell our rental vehicles or other vehicles from commercial use. In this case, the VAT is refundable even if the vehicle is older than 6 months. In the case of a commercial net purchase of a used vehicle, we raise our regular deposit in the amount of the German VAT.