Juridische informatie

Dümo Reisemobile GmbH en Co. KG

Duisburgerstr. 60-62
46446 Emmerich aan de Rijn
Duitsland

Tel.: +49 (0) 22822 / 5004-21

info@duemo-emmerich.de

Rechtbank Coesfeld HRA 8487

BTW-nummer: DE315561417

Belastingnummer: 5312 312 57680698

Deze internetpresentatie is een vrijblijvend informatieaanbod. Eigenaar en exploitant van deze internetpresentatie en verantwoordelijk in de zin van de Telemediengesetz is Dümo Reisemobile GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door de managing directors Jörn Thyssen en Thomas Liebscher, met maatschappelijke zetel op bovenstaand adres.

Geschillenbeslechting in consumentenzaken

Dümo-Reisemobile GmbH & Co. KG neemt niet deel aan geschillenprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken in de zin van de VSBG en is hiertoe niet verplicht.

Wet alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken (Wet Geschillenbeslechting Consumentenzaken – VSBG)

§ 36 Algemene informatieplicht

  1. Een handelaar die een website onderhoudt of algemene voorwaarden gebruikt, informeert de consument op een gemakkelijk toegankelijke, duidelijke en begrijpelijke manier over de mate waarin de handelaar bereid of verplicht is deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten en over de bevoegde arbitragecommissie voor consumenten indien de handelaar heeft toegezegd deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten of indien de handelaar wettelijk verplicht is deel te nemen; de kennisgeving bevat informatie over het adres en de website van de arbitragecommissie voor consumenten en een verklaring van de handelaar dat hij zal deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor die arbitragecommissie voor consumenten.
  2. De in lid 1 bedoelde informatie moet
    1. verschijnen op de website van de ondernemer indien de ondernemer een website onderhoudt,
    2. samen met zijn algemene voorwaarden worden gegeven indien de handelaar algemene voorwaarden gebruikt.
  3. Een handelaar die op 31 december van het voorgaande jaar tien of minder personen in dienst had, is vrijgesteld van de verplichting om informatie te verstrekken uit hoofde van lid 1, lid 1.

Disclaimer

1. Inhoud van de online aanbieding

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en Links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina’s – tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom verklaart hij hierbij uitdrukkelijk dat hij geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s kon vinden. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd nadat de link werd gemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit handelsmerk niet door rechten van derden is beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Foto’s / Illustraties

Geleverd en goedgekeurd door de fabrikanten en uit eigen voorraad.