Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor de verkoop van tweedehands auto's (motorvoertuigen en aanhangwagens)

I. Sluiting van het contract / overdracht van rechten en verplichtingen van de koper

 1. De koper is maximaal 10 dagen aan de bestelling gebonden, in het geval van bedrijfsvoertuigen maximaal 2 weken. Het koopcontract komt tot stand wanneer de verkoper de acceptatie van de bestelling van het nader gespecificeerde koopobject binnen de genoemde termijnen schriftelijk bevestigt of de levering uitvoert. De verkoper is echter verplicht om de koper onverwijld te informeren als hij de bestelling niet accepteert.

 2. Overdrachten van rechten en plichten van de Koper uit hoofde van het koopcontract vereisen de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

II. Betaling

 1. De koopprijs en de prijzen voor aanvullende diensten zijn opeisbaar bij overhandiging van het voorwerp van aankoop en overhandiging of verzending van de factuur.

 2. De koper mag vorderingen van de verkoper alleen verrekenen als de tegenvordering van de koper onbetwist is of als er een rechtsgeldige titel bestaat. Dit geldt niet voor tegenvorderingen van de koper die voortvloeien uit hetzelfde koopcontract. Hij kan alleen een retentierecht uitoefenen voor zover dit is gebaseerd op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

III. Levering en vertraging bij levering

 1. Leveringsdata en -termijnen, die bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, moeten schriftelijk worden vastgelegd. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de sluiting van het contract.

 2. De koper kan de verkoper verzoeken om tien dagen, in het geval van bedrijfsvoertuigen twee weken, na het overschrijden van een niet-bindende leveringsdatum of een niet-bindende leveringstermijn te leveren. Na ontvangst van het verzoek is de verkoper in verzuim. Indien de koper recht heeft op vergoeding van vertragingsschade, is deze bij lichte nalatigheid van de verkoper beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen koopprijs.

 3. Als de koper zich bovendien uit het contract wil terugtrekken en/of schadevergoeding in plaats van nakoming wil eisen, moet hij de verkoper een redelijke termijn stellen voor levering na het verstrijken van de betreffende termijn in overeenstemming met Clausule 2, zin 1 van deze sectie. Indien de koper een vordering tot schadevergoeding in plaats van nakoming heeft, is de vordering beperkt tot maximaal 10% van de overeengekomen koopprijs in geval van lichte nalatigheid. Indien de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk speciaal fonds of een ondernemer is die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, zijn schadeclaims in geval van lichte nalatigheid uitgesloten. Indien, terwijl de Verkoper in gebreke is, de levering door toeval onmogelijk wordt, is de Verkoper aansprakelijk met de hierboven overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen. De Verkoper is niet aansprakelijk als de schade ook zou zijn ontstaan bij tijdige levering.

 4. Bij overschrijding van een bindende leverdatum of een bindende levertermijn is de verkoper reeds bij overschrijding van de leverdatum of de levertermijn in verzuim. De rechten van de koper worden dan bepaald in overeenstemming met clausule 2, zin 3 en clausule 3 van deze sectie.

 5. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze paragraaf zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

 6. Overmacht of bedrijfsstoringen die zich voordoen bij de Verkoper of zijn leveranciers en die de Verkoper buiten zijn schuld tijdelijk verhinderen om het voorwerp van de aankoop op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen periode te leveren, wijzigen de in clausules 1 tot 4 van deze paragraaf vermelde data en perioden met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte prestatiestoringen. Indien dergelijke verstoringen leiden tot een vertraging in de nakoming van meer dan vier maanden, kan de koper zich terugtrekken uit het contract. Andere herroepingsrechten blijven onaangetast.

IV. Aanvaarding

 1. De koper is verplicht om het object van aankoop binnen acht dagen na ontvangst van de kennisgeving van beschikbaarheid te accepteren. Bij niet-aanvaarding kan de verkoper zijn wettelijke rechten uitoefenen.

 2. Als de verkoper schadevergoeding eist, bedraagt deze 10% van de aankoopprijs. De schadevergoeding is hoger of lager als de verkoper een hogere schade bewijst of de koper bewijst dat er een lagere schade of helemaal geen schade is opgetreden.

V. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het gekochte voorwerp blijft eigendom van de verkoper tot de voldoening van de vorderingen waarop de verkoper op grond van het koopcontract recht heeft. Indien de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk bijzonder vermogen of een ondernemer is die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, blijft het eigendomsvoorbehoud ook van kracht voor vorderingen van de verkoper op de koper die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie tot de vereffening van de vorderingen die de verkoper in verband met de koop toekomen. Op verzoek van de koper is de verkoper verplicht om af te zien van het eigendomsvoorbehoud als de koper alle vorderingen in verband met het gekochte object onbetwistbaar heeft voldaan en er voldoende zekerheid bestaat voor de resterende vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft de verkoper recht op het bezit van het kentekenbewijs deel II (voertuigtitel).

 2. Als de koper de verschuldigde koopprijs en prijzen voor nevendiensten niet of niet volgens het contract betaalt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract en/of, in geval van verwijtbaar plichtsverzuim van de koper, schadevergoeding eisen in plaats van nakoming, als hij de koper zonder succes een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld, tenzij het stellen van een termijn volgens de wettelijke bepalingen niet nodig is.

 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de koper de gekochte zaak niet vervreemden of contractueel aan derden in gebruik geven.

VI. Aansprakelijkheid voor materiaaldefecten

 1. Vorderingen van de koper wegens materiële gebreken verjaren een jaar na levering van het voorwerp van aankoop aan de klant. Als de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk speciaal fonds of een ondernemer is die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, wordt de koop gesloten met uitsluiting van aanspraken op materiële gebreken.

 2. De verkorting van de verjaringstermijn in alinea 1, zin 1 en de uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken in alinea 1, zin 2 geldt niet voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke schending van verplichtingen door de Verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

 3. Indien de Verkoper aansprakelijk is volgens de wettelijke bepalingen voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt: Aansprakelijkheid bestaat alleen bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, zoals die welke het koopcontract de verkoper naar inhoud en doel uitdrukkelijk beoogt op te leggen of waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het koopcontract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en werknemers van de verkoper voor schade die door hen is veroorzaakt door lichte nalatigheid, is uitgesloten. Clausule 2 van deze sectie is van overeenkomstige toepassing op de voornoemde beperking van aansprakelijkheid en de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

 4. Ongeacht de schuld van de verkoper blijft diens aansprakelijkheid bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, bij overname van een garantie of een aanschaffingsrisico en volgens de productaansprakelijkheidswet onaangetast.

 5. Indien een gebrek moet worden verholpen, geldt het volgende:
  a) De koper dient aanspraken op materiële gebreken bij de verkoper in te dienen. Bij mondelinge reclamemelding ontvangt de koper een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de melding.
  b) De nakoming achteraf vindt plaats bij de verkoper of op de door de verkoper aangewezen plaats, tenzij de verkoper en de koper anders overeenkomen. Als het voorwerp van aankoop onbruikbaar wordt als gevolg van een materieel defect, kan de koper, met voorafgaande toestemming van de verkoper, contact opnemen met een andere reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen.
  c) De koper kan tot het verstrijken van de verjaringstermijn van het voorwerp van aankoop aanspraak maken op materiële gebreken op grond van het koopcontract voor de onderdelen die in het kader van het verhelpen van een gebrek zijn ingebouwd. Vervangen onderdelen worden eigendom van de verkoper.

VII. Aansprakelijkheid voor andere schade

 1. Andere claims van de klant die niet geregeld zijn in paragraaf VI “Aansprakelijkheid voor materiële gebreken” verjaren binnen de reguliere verjaringstermijn.

 2. Aansprakelijkheid voor vertraging in de levering is definitief geregeld in hoofdstuk III “Levering en vertraging in de levering”. Voor andere schadeclaims tegen de verkoper gelden de regelingen in hoofdstuk VI “Aansprakelijkheid voor materiële gebreken”, clausules 3 en 4 dienovereenkomstig.

VIII. Rechtsgebied

 1. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met handelaren, met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit wissels en cheques, is de maatschappelijke zetel van de verkoper.

 2. Dezelfde bevoegde rechtbank is van toepassing wanneer de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het afsluiten van het contract buiten Duitsland verplaatst of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering niet bekend is. Anders is in het geval van vorderingen van de verkoper tegen de koper de woonplaats van de koper de bevoegde rechtbank.

IX. Kennisgeving ingevolge § 36 Wet Geschillenbeslechting Consumenten (VSBG)

De Verkoper zal niet deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken in de zin van de VSBG en is hiertoe niet verplicht.